MAHARALŮV INSTITUT

V roce 5769 uplyne 400 let od smrti rabi Jehudy Leva, známého též pod přízviskem pražský Maharal (1525-1609).

Maharal byl velkým znalcem Talmudu a židovské mystiky, kabalistou a filosofem. Oplýval ale také znalostmi z oblasti sekulárních věd – matematiky, astronomie a dalších oborů – díky čemuž se stal známým i v nežidovském prostředí. Jen málo velkých mužů židovské historie bylo opředeno tolika legendami jako právě Maharal. Mnohem důležitější je ale skutečnost, že v nejtěžších dobách protižidovského útlaku toho dokázal tolik udělat pro své bratry, jimž sloužil jako duchovní vůdce a mluvčí. Připomínejme si Maharala, jenž nám ve svých dílech zanechal bohatství a hloubku židovského myšlení a etiky, nikoli jako stvořitele Golema, nýbrž jako nositele světla, jež prozářilo studium Tóry, a autora spisů, z nichž lze čerpat víru i fakta.

Maharalův vliv je dodnes velmi silný. N ení tomu tak pouze proto, že jsou stále pilně studovány jeho vlastní spisy, ale také proto, že zásadně ovlivnil díla židovských učenců následujících generací. Je obecně známo, že rabi Shneur Zalman, zakládající a první rabín Chabau, jenž byl přímým Maharalovým potomkem, se ve svém stěžejním spise Tanya (základní spis filosofie hnutí Chabad) opírá o učení svého prapraděda.

U příležitosti tohoto významného maharalovského výročí byl založen MAHARALŮV INSTITUT (The Maharal Institute), jehož hlavním posláním je seznámit veřejnost jak s dílem Maharalovým, tak s dílem jeho žáků, kteří se zasloužili o popularizaci a obohacení odkazu svého učitele. Institut se sídlem v Praze zahájil úplný výukový program ješivy, jež zahrnuje studium Talmudu, židovského práva, židovské mystiky, Kabaly, židovské filosofie a Maharalových spisů. V programu bude rovněž kladen důraz na studium díla dalších významných rabínských osobností působících v Praze – např. Kli Jakar a rabi Jechezkel Landau zvaný též Noda bi-Jehuda.

Institut pořáda semináře a přednášky významných rabínů a vědců a zaměří se též na vydávání publikací v několika jazycích.

www.maharalinstitute.com